Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Simulerade travlopp på rundbana genomfördes både med 10 mil transport och utan transport. De två foderstaterna innebar ingen skillnad i kroppsvikt eller BCS (body condition score) men hästarna drack mer när de åt bara grovfoder. Koncentrationen av TPP (totala plasma proteiner) var lägre när hästarna åt bara grovfoder, vilket visar att hästarna bibehöll sin vätskebalans/plasmavolym bättre på grovfoderfoderstaten och detta har även observerats tidigare. En bibehållen plasmavolym är troligtvis till fördel när hästar ska prestera och i den här studien bibehöll hästarna sin plasmavolym...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. Båda foderstaterna utfodrades i perioder om 29 dagar och i slutet av varje period genomfördes arbetstester på rullmatta. De standardiserade arbetstesten på rullmatta bestod av först en uppvärmningsfas och sedan en andra fas med stegvis ökad...

Read More

Hästars vätskebalans

Posted by on dec 30, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Hästars vätskebalans

Vätska förloras ständigt från kroppen via urin och träck, men även via avdunstning (evaporation) från kroppen och andningsvägarna. Det är livsviktigt att upprätthålla kroppens vatteninnehåll då vatten deltar i så gott som alla livsnödvändiga processer i kroppen. Vid vätskeförluster ökar salthalten i blodet och det leder till att vätskeförluster via urinen minskas och törst stimuleras. Vid ett överskott av vätska i kroppen minskar salthalten i blodet och utsöndringen av vätska via urinen ökas. Ett sätt att undersöka hästens vätskebalans är att mäta hästens vattenintag och vattenutsöndring. Det vill säga hur mycket hästen dricker plus hur mycket vatten den får i sig via fodret och hur mycket vatten den förlorar via träck och urin. Genom att sedan ta hästens totala vattenintag (druckit + via fodret) – hästens totala vattenutsöndring (via urin + via träck) får man ett beräknat värde för...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien har påverkan på kväveomsättning och vätskeintag hos travhästar i träning undersökts vid utfodring av två tidigt skördade gräsensilage med högt energiinnehåll (>11 MJ/kg ts). Det ena grovfodret hade ett högt råproteininnehåll (16,6 %) som resulterade i ett överskottsintag av protein och det andra tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein (12,5 %). Proteiner är uppbyggda av aminosyror som innehåller grundämnet kväve, ett överskott av kväve kan inte lagras i kroppen utan måste utsöndras. Högproteinfoderstaten innebar ett råproteinintag motsvarande 160 % av behovet och resulterade i en större kväveutsöndring via urin och träck (Tabell 1). Även koncentrationen av urea i blodplasman var högre när hästarna åt högproteinensilaget vilket tyder på ett ökat upptag av...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Posted by on nov 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) eller en foderstat med 50:50 hösilage:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. När hästarna åt bara grovfoder var de ca 3 kg tyngre och drack ca 3 L mer vatten än när de åt 50:50 grovfoder:havre och träckens torrsubstanshalt (ts) var lägre när hästarna åt bara grovfoder (20,9 vs. 25,2 %), dvs. träcken innehöll mera vatten. Under fastan tappade hästarna mer i vikt då de utfodrades med hösilagefoderstaten än då de åt hösilage:havrefoderstaten och efter 9 timmar blev det en tydlig skillnad i kroppsvikt mellan foderstaterna (Figur 1). I genomsnitt tappade hästarna 2,4 kg...

Read More

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Posted by on aug 16, 2016 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för hästars hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Här sammanfattas två studier som undersöker orsakerna till detta. Hästars tarmkontraktioner har mätts när de gick på bete (och inte gjorde något arbete) och när hästarna stallades in från betet och gjorde lätt arbete varje dag. På bete kan hästar röra sig fritt dygnet runt, äta många av dygnets timmar och bete innehåller vanligtvis betydligt mer vatten än annat foder. Även kraftfoder innebär en ökad risk för kolik. När hästarna hade stallats in och fått en två-veckors anpassningsperiod till att stå på box och göra lätt arbete varje dag mättes deras tarmkontraktioner med ultraljud och jämfördes med mätningar från betesperioden. Kontraktionerna mättes på tre områden längs grovtarmen där problem brukar uppstå. Uppstallningen innebar färre tarmkontrationer än när hästarna...

Read More

Hästars vattenintag

Posted by on jul 30, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Hästars vattenintag

Att hästen har tillgång till bra dricksvatten av hög kvalitet är viktigt. Men det finns studier som visar att även vilken typ av vattenkälla, t.ex. automatisk vattenkopp eller hink, har stor betydelse för hästens vattenintag, drickbeteende och vätskebalans. Utöver detta har även foderstaten betydelse och hur mycket vatten hästen får i sig via fodret. I en preferensstudie där hästar har fått välja mellan att dricka ur en hink eller ur en automatisk vattenkopp (flöde 8 liter/minut) föredrog alla att dricka ur hink. Hästarna drack även 40 % mer per dag när de drack ur hink än ur en självfyllande automatisk vattenkopp med ett minutflöde på 3 L. Det kan finnas flera förklaringar till varför hästarna föredrog att dricka ur hink, vattenytan och vattendjupet är större och vattnets lukt och smak kan vara annorlunda efter att det ”luftats” när man...

Read More

Skillnader i vätskebalans när hästar äter hö och ensilage

Posted by on mar 31, 2016 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Skillnader i vätskebalans när hästar äter hö och ensilage

I den här studien har påverkan på vätskeintag och vätskebalans hos travhästar i träning undersökts vid utfodring av hö (82 % ts) och ensilage (45 % ts). Fodren skördades samma dag från samma vall, det var en tidig skörd med högt energiinnehåll (11,6 MJ/kg ts). Hästarna åt bara grovfodren, som täckte underhållsbehovet × 2, kompletterade med mineraler och salt. Hästarna hade tillgång till vatten i hink. Tabell 1 visar hur mycket hästarna drack på de olika foderstaterna, hur mycket vatten de fick via fodren och hur mycket vatten som utsöndrades via träck och urin. Hästarna drack mer när de utfodrades med det torrare fodret (höet) men det totala vattenintaget, dvs. det hästarna druckit + vatten de fick via fodret, var högre på det blötare fodret (ensilaget). Det var ingen signifikant skillnad i hur mycket vatten som utsöndrades via träcken,...

Read More

Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Posted by on feb 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Förutom näringsförsörjning fungerar hästens grovtarm även som en vätskereservoar. Detta är möjligt genom att fibrer binder vatten till sig. Fibrer har en hög vattenhållande kapacitet och med en foderstat bestående av mycket grovfoder får hästen i sig mycket fibrer och får därmed även en större vattenreservoar än på en foderstat med lite grovfoder och mycket kraftfoder. Högpresterande hästar som utför hårt arbete kan förlora stora mängder vätska och en foderstat med mycket grovfoder verkar vara till fördel för hästens vätskebalans. Olika typer av fibrer binder och släpper ifrån sig vatten olika och därför kan typen av grovfoder, till exempel tidigt eller sent skördat, ha betydelse för grovtarmens vätskereservoar. Det verkar finnas en större vätskemängd tillgänglig i grovtarmen när mera lösliga fibrer ingår i foderstaten. Det beror på att lösliga fibrer fermenteras/bryts ned i större utsträckning och när fibern fermenteras...

Read More

Lös träck?

Posted by on nov 16, 2015 in Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Lös träck?

I den här texten tittar vi närmare på träckens innehåll av torrsubstans och vatten. Träckens torrsubstanshalt (ts-halt) visas här i %, om ts-halten är 20 % innehåller träcken 80 % vatten. Så en högre ts-halt = mindre vatten och vice versa. Figur 1 visar resultat från två olika studier där ts-halter i träck analyserats de första 48 timmarna efter abrupta byten mellan olika grovfoder. I båda studierna användes 6 travhästar i träning. I den ena studien genomfördes abrupta byten mellan hö (82 % ts) och ensilage (45 % ts), fodren skördades samma dag från samma vall och det var en tidig skörd med högt energiinnehåll (11,6 MJ/kg ts). I den andra studien genomfördes abrupta byten mellan grovfoder med högt råproteininnehåll (125 g smb rp/kg ts) och grovfoder med ett råproteininnehåll (86 g smb rp/kg ts) som tillgodosåg ett rekommenderat...

Read More