Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ge rätt grovfoder till rätt häst

Posted by on dec 30, 2018 in Beteende, Hälsa, Prestation, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Ge rätt grovfoder till rätt häst

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak. Hur bra hästen kan smälta grovfodret beror på grovfodrets fiberandel, dess cellväggsinnehåll. Cellväggen består av cellulosafibrer, hemicellulosa, pektiner och cellväggsprotein. Cellväggen kan vara mer eller mindre lignifierad och ju senare i utvecklingsstadiet en växt är desto mer lignifierad är cellväggen och växtens smältbarhet minskar. När smältbarheten minskar, minskar också fodrets näringsvärde. Ska de här två hästarna ha samma grovfoder? Tabell 1 visar resultat från en isländsk smältbarhetsstudie där fyra näraliggande vallar, som såtts in och gödslats lika, skördats vid fyra olika utvecklingsstadier. Resultaten visar hur smältbarheten för torrsubstans (ts), fiberfraktionerna NDF och ADF och råprotein i hösilage minskar ju senare fodret är skördat. Det innebär att hösilagens näringsvärde också minskar; innehållet av omsättbar energi och smältbart råprotein blir lägre. För att återgå till våra två hästar, så är det klart att de...

Read More

Vallfoder buffrar i grovtarmen

Posted by on mar 16, 2018 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Vallfoder buffrar i grovtarmen

Utfodringsrutinerna kan spela roll för ekosystemet i hästens grovtarm. I den här studien har påverkan på grovtarmsmiljön hos ridhästar i träning undersökts där man jämfört att fodra vallfodret (hö) före kraftfodret (havre) och vice versa. När hästarna utfodrades med vallfodret före kraftfodret istället för tvärtom var träckens pH och träckens buffrande kapacitet högre (Tabell 1). Att fodra vallfodret före kraftfodret innebar även positiva skillnader i träckens kortkedjiga fettsyror: koncentrationen av ättiksyra var högre, propionsyra lägre och kvoten ättiksyra/ propionsyra var högre. Ättiksyra är en svagare syra än propionsyra och sänker därför inte pH lika mycket (pH = mått på surhet). Resultaten från studien visar på att utfodringsrutinerna, vallfoder eller kraftfoder först, påverkar tarmflorans aktivitet (de kortkedjiga fettsyrorna) och miljön i hästens grovtarm. Resultaten tyder även på att fodra vallfoder före kraftfoder ger en högre buffrande kapacitet i grovtarmen vilket...

Read More

Hästar är fantastiska grovtarmsjäsare

Posted by on jan 15, 2018 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästar är fantastiska grovtarmsjäsare

I den här studien har olika grovfoderintag med hästar i vila jämförts. Åtta vuxna islandshästar användes i den här studien och alla hästar testades på foderintag av hösilage för underhållsbehovet och foderintag av hösilage för underhållsbehovet × 1,5. Grovfodret var ett tidigt skördat gräshösilage. Resultaten visar hur smältbarheten för torrsubstans (ts), fiberfraktionerna NDF och ADF minskar något vid den högre fodergivan, underhåll × 1,5 (Figur 1). Skillnaderna var 3,3 % för ts, 6,5 % för fiberfraktionen NDF och 6,5 % för fiberfraktionen ADF. Det skedde ingen signifikant minskning i smältbarhet för råprotein. En skillnad på 3,3 % i smältbarhet av ts är liten, jämför till exempel med skillnaden i smältbarhet av ts som var 26 % mellan en tidig och en sen skörd, och den största skillnaden i smältbarhet av råprotein var 45 % mellan olika skördedatum. Jämförelsen mellan...

Read More

Skillnader mellan stärkelse och socker

Posted by on aug 15, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Skillnader mellan stärkelse och socker

Stärkelse är kolhydrater som finns i höga koncentrationer i spannmål, dvs. havre, korn, vete och råg. I tunntarmen bryts stärkelse snabbt ner till glukos och tas upp i blodet. När hästar äter stärkelserika kraftfoder riskerar ej nedbruten stärkelse att nå grovtarmen och då bildar mikrofloran mjölksyra som är en stark syra som kan försura tarmmiljön, läs mer om detta här. Socker är lättlösliga kolhydrater och finns bland annat i gräs och då är de vanligaste sockerarterna glukos, fruktos, sukros och fruktaner. Tabell 1 visar exempel på mängder av stärkelse och socker i spannmål från tabellvärden och i tre olika gräsvallar och en lusernvall som har använts i utfodringsförsök med hästar. Koncentrationen av stärkelse i spannmål är mycket högre än koncentrationen av socker i gräs. Värt att påpeka är också att hästen äter kraftfoder mycket snabbare än den äter grovfoder....

Read More

Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Posted by on jul 30, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Hästen är en enkelmagad herbivor, en grovtarmsjäsare, och den är beroende av att den fibernedbrytande mikrofloran i blind- och tjocktarm fermenterar fibrer till kortkedjiga fettsyror. Därför är det viktigt att miljön i blind- och tjocktarm, som tillsammans kallas grovtarm, är rätt och det kan man undersöka genom att mäta pH-värdet. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH desto surare miljö. När mikrofloran bryter ner fibrer och bildar kortkedjiga fettsyror som ättiksyra, propionsyra och smörsyra sjunker pH litegrann. Syror sänker pH-värdet och ju starkare syra desto lägre pH. När hästar äter stärkelserika (spannmålsbaserade) kraftfoder riskerar ej nedbruten stärkelse att nå grovtarmen och då bildar mikrofloran mjölksyra som är en stark syra som kan försura tarmmiljön. Därför finns en rekommendation om att hästar inte bör äta mer än 1,5 gram stärkelse per kg kroppsvikt och måltid (max 5...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och tjocktarmens miljö

Posted by on nov 30, 2016 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Grovfodrets råproteininnehåll och tjocktarmens miljö

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien har påverkan på tjocktarmens ekosystem hos underhållsutfodrade hästar undersökts vid utfodring av två ensilage, ett med högt råproteininnehåll (17 % = 128 g smältbart rp/kg ts) som resulterade i ett överskottsintag av protein och ett som tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein (13 % = 91 g smältbart rp/kg ts). Det var ingen skillnad i tjocktarmens bakterieflora eller tarminnehållets och träckens torrsubstanshalt (ts) efter 3 veckors anpassning till ensilaget med högt råproteininnehåll och ensilaget med det rekommenderade proteininnehållet. Tjocktarminnehållets koncentration av kortkedjiga fettsyror var högre när hästarna åt högproteinensilaget än det rekommenderade (Tabell 1). Tarminnehållets pH-värde var också något lägre på högproteinfoderstaten vilket kan bero av den högre koncentrationen av kortkedjiga fettsyror....

Read More

Hästars vitaminbehov

Posted by on okt 14, 2016 in Hälsa, Prestation, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästars vitaminbehov

Vitaminer är organiska föreningar som är livsviktiga och som har metaboliska funktioner men som inte bryts ner för att användas som energikälla. De deltar i livsnödvändiga funktioner vid både metaboliska reaktioner och i immunförsvaret. Det finns vissa pro-vitaminer, som till exempel β-karoten, som inte innehar vitaminaktivitet men som kroppen kan omvandla till aktiva vitaminer. Hästen kan tillsammans med sin mikroflora i magtarmkanalen producera flera vitaminer men kroppens kapacitet att lagra vitaminer varierar. Till exempel så verkar det som att tillräckliga mängder vitamin A kan lagras i levern för att räcka 2-6 månader, vitamin B12-reserver kan räcka ett år och lager av tiamin (vit B1) räcker bara 1-2 veckor. Till skillnad från oss människor behöver en frisk häst ingen askorbinsyra (vit C) via fodret då den tillverkas i tillräckliga mängder från socker (glukos och galaktos) i levern. Vitaminbehovet är inte...

Read More

Stabilare tarmflora med bara grovfoder

Posted by on maj 28, 2016 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Stabilare tarmflora med bara grovfoder

I den här studien har effekter på tarmfloran i träck studerats hos travhästar i träning vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en foderstat med 50:50 hösilage (sen skörd):kraftfoder. Den tidiga och sena skörden hösilage kom från samma vall, kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. Träckprov togs från alla hästarna på morgonen dag 7, 14, 21 och 29 i varje testperiod. När kraftfoder ingick i foderstaten skedde en tiofaldig ökning i mängden mjölksyraproducerande bakterier, inklusive specifika mjölksyraproducerande bakterier som har förknippats med...

Read More

Kallt väder ökar grovfoderbehovet

Posted by on dec 15, 2015 in Hälsa, Tarmflora, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Kallt väder ökar grovfoderbehovet

Hästen är ett varmblodigt djur som reglerar sin kroppstemperatur. När hästen befinner sig inom det temperaturintervall där den inte behöver göra sig av med överskottsvärme eller producera extra värme kallas att hästen befinner sig i sin termoneutrala zon. Den nedre kritiska temperaturen är den nedre gränsen för den termoneutrala zonen där den metaboliska värmeproduktionen ökar för att hästen ska kunna bibehålla kroppstemperaturen. Den övre kritiska temperaturen är den övre gränsen för den termoneutrala zonen där evaporationen (avdunstning av vatten från huden) måste öka för att minska hästens kroppstemperatur. Den termoneutrala zonen och den nedre kritiska temperaturen för hästar varierar med ålder, hull, ras, årstid, klimat och framförallt energiintag. Ett högt energiintag ökar den metaboliska värmeproduktionen och sänker därmed den nedre kritiska temperaturen. Studier har visat att ettåriga hästar med fri tillgång på foder hade en beräknad nedre kritisk temperatur...

Read More

Fibrer och tarmens miljö

Posted by on nov 30, 2015 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Fibrer och tarmens miljö

I den här studien har effekter på ekosystemet i grovtarmen studerats när hästar utfodrats med tidigt skördat gräshösilage, lusernhösilage och den mer traditionella foderstaten med sent skördat gräshösilage kompletterat med kraftfoder (<1 g stärkelse/kg kroppsvikt och dag). Gräshösilagen kom från samma vall men skördades med 6 veckors mellanrum, kraftfodret var havre och sojamjöl. Skördedatumet påverkar innehållet av bland annat omsättbar energi (OE) och fiberfraktionen NDF i grovfodret. I den här studien hade det tidigt skördade gräshösilaget 11,6 MJ OE och 521 g NDF/kg ts och det sent skördade gräshösilaget hade 7,5 MJ OE och 670 g NDF/kg ts. Ju senare i utvecklingsstadiet gräset är desto mer förvedat är det och innehållet av tillgänglig energi minskar och NDF ökar. De olika foderstaterna innebar ingen skillnad i tarmflorans koncentrationer av totala anaeroba och cellulolytiska bakterier. Koncentrationen av pektinolytiska och xylanolytiska bakterier var...

Read More