Pages Navigation Menu

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

Posted by on Dec 30, 2017 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

I den här studien har pH-värdet i hästars munhåla undersökts under utfodring med olika grovfoder. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH desto surare miljö. De grovfoder som användes i studien var fryst färsk grönmassa (> 30 % ts), ensilage (60 % ts), hösilage (40 % ts) och hö (> 82 % ts) och de skördades samma dag från samma vall. Grönmassan togs direkt från nyslagen sträng och frystes in. Grovfodrens pH-värde var 6,44 för grönmassa, 5,83 för ensilage, 6,18 för hösilage och 6,85 för hö. Fyra varmblodiga travhästar användes i studien och pH mättes under hästarnas tunga med special indikatorstickor för pH 6,5–10,0 från Merck. Innan hästarna började äta var munhålans pH 8,7–9,0. Sedan mättes pH när de ätit i 20 min, 50 min, 1 timma och 20 min, 2 timmar och 20 minuter och...

Read More

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on Nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Simulerade travlopp på rundbana genomfördes både med 10 mil transport och utan transport. De två foderstaterna innebar ingen skillnad i kroppsvikt eller BCS (body condition score) men hästarna drack mer när de åt bara grovfoder. Koncentrationen av TPP (totala plasma proteiner) var lägre när hästarna åt bara grovfoder, vilket visar att hästarna bibehöll sin vätskebalans/plasmavolym bättre på grovfoderfoderstaten och detta har även observerats tidigare. En bibehållen plasmavolym är troligtvis till fördel när hästar ska prestera och i den här studien bibehöll hästarna sin plasmavolym...

Read More

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Posted by on Nov 15, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Hos vuxna hästar omfattar magsäckens volym ungefär 10 % av mag-tarmsystemet. Hästen är en stor gräsätare, herbivor, anpassad till att äta gräs som tar lång tid att samla in, tugga och svälja och behöver därför inte en stor magsäck att lagra föda i. Hästens magsäck ska aldrig vara helt tom, maginnehållet stannar här i 2-6 timmar och magsäcken töms fortare när hästar äter grovfoder än när de äter kraftfoder. Till skillnad från andra enkelmagade djur är slemhinnan i hästens magsäck indelad i tre typer av körtlar och den övre delen av magsäcken är körtelfri. I den körtelfria delen som motsvarar nästan hälften av magsäcken sker mikrobiell jäsning med hjälp av mjölksyraproducerande och mjölksyrautnyttjande bakterier. I de övriga delarna av magsäcken finns körtlar som producerar slem, saltsyra och proteinspjälkande enzymer som tillsammans kallas för magsaft. Saltsyran sänker pH och den...

Read More

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Posted by on okt 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentarer inaktiverade för Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt. Målsättningen med den mikrobiella hygienanalysen är oftast att försöka bedöma om fodret kan utfodras eller inte. I många fall kan det vara bäst att först ringa laboratoriet och beskriva problemet och hur det angripna fodret ser ut, då kan man få anvisningar om var/hur man ska ta prover och hur de ska sändas. De flesta laboratorier som gör näringsanalyser på grovfoder gör även hygienanalyser. Vanligt är att mikrobiologiska prover bör kylförvaras, ej frysas, och skickas till laboratoriet snarast möjligt. Efter analyserna görs en samlad bedömning av fodrets hygieniska kvalitet och svaret från laboratoriet kan vara ”utan anmärkning” eller en längre kommentar kring avvikande värden. Vid en mikrobiologisk analys av vallfoder odlas olika mikroorganismer (bakterier, jäst, mögel) upp som kan...

Read More

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Resultaten visar att när hästarna åt enbart det tidigt skördade hösilaget var proteiner (enzymer) involverade i den aeroba energimetabolismen i muskelcellernas mitokondrier uppreglerade. Även enzymkomplexet pyruvatdehydrogenas, som är ett nyckelenzym för hög aerob energiomsättning, var uppreglerat när hästarna stod på grovfoderfoderstaten. Uttrycket av proteiner som katalyserar oxidationen av lång-kedjiga fettsyror i mitokondrien var...

Read More

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Posted by on sep 30, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentarer inaktiverade för Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men vallfodrets vitamininnehåll kan variera väldigt mycket bland annat beroende på var det odlas, vallarter, skördetidpunkt, klimat och konserveringsmetod. Ensilage innehåller ofta betydligt mer vitaminer än till exempel hö och faktorer som kan inverka på vitamininnehållet är väderleksförhållanden under förtorkning och vallfodrets lagringstid. En konserveringsstudie där ensilage och hösilage från samma gräsvall förtorkades 4 timmar till 30 % ts, 24 timmar till 50 % ts och 34 timmar till 60 % ts visade inga klara samband mellan förtorkningstid/ts och vitamininnehåll. Generellt innehöll hösilaget förtorkat 24 timmar till 50 % ts mindre vitamin A och E än ensilaget och hösilaget förtorkat 4 och 34 timmar till 30 och 60 % ts. Men det fanns ett samband mellan mjölksyra och vitamin A...

Read More

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Posted by on sep 16, 2017 in Hälsa, Vallfoder, Vallproduktion | Kommentarer inaktiverade för Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt, bland annat på grund av en större andel luftporer och en högre risk för stickhål på plasten. Mögel kräver luft för att kunna växa. Mögelsvampar kan bilda mögelgifter, mykotoxiner, som har en negativ inverkan på hästar. Effekter av mögelskadat foder kan visa sig som allt från nedsatt prestation till neurologiska störningar. I den här studien var syftet att kartlägga förekomst av mögel i hösilage och undersöka samband mellan mögelförekomst och produktionsfaktorer. Prover togs från 372 balar från 124 gårdar i Sverige och Norge och på 89 % av gårdarna hittades mögel. Totalt 52 olika mögelarter hittades och den vanligaste synliga var Penicillium roqueforti. Förekomsten av mögel påverkades av flera produktionsfaktorer: mer än åtta lager plast, täta balar och...

Read More

Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

Posted by on aug 31, 2017 in Hälsa, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

I den här studien har foderstatens påverkan på insulinsvar vid utfodring och under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Hösilagefoderstaten innebar ett intag av 151 g socker och 12 g stärkelse per 100 kg kroppsvikt och dag. Hösilage:havrefoderstaten innebar ett intag av 100 g socker och 341 g stärkelse per 100 kg kroppsvikt och dag. Koncentrationen av insulin i plasma var lägre före och efter utfodring när hästarna stod på hösilagefoderstaten än på hösilage:havrefoderstaten. Även under fastans första 5 timmar var plasmainsulin signifikant lägre när hästarna bara åt grovfoder (Figur 1). Insulinkoncentrationen förblev nästan oförändrad före och efter utfodring och...

Read More

Skillnader mellan stärkelse och socker

Posted by on aug 15, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Skillnader mellan stärkelse och socker

Stärkelse är kolhydrater som finns i höga koncentrationer i spannmål, dvs. havre, korn, vete och råg. I tunntarmen bryts stärkelse snabbt ner till glukos och tas upp i blodet. När hästar äter stärkelserika kraftfoder riskerar ej nedbruten stärkelse att nå grovtarmen och då bildar mikrofloran mjölksyra som är en stark syra som kan försura tarmmiljön, läs mer om detta här. Socker är lättlösliga kolhydrater och finns bland annat i gräs och då är de vanligaste sockerarterna glukos, fruktos, sukros och fruktaner. Tabell 1 visar exempel på mängder av stärkelse och socker i spannmål från tabellvärden och i tre olika gräsvallar och en lusernvall som har använts i utfodringsförsök med hästar. Koncentrationen av stärkelse i spannmål är mycket högre än koncentrationen av socker i gräs. Värt att påpeka är också att hästen äter kraftfoder mycket snabbare än den äter grovfoder....

Read More

Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Posted by on jul 30, 2017 in Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Stärkelserika kraftfoder försämrar grovtarmens miljö

Hästen är en enkelmagad herbivor, en grovtarmsjäsare, och den är beroende av att den fibernedbrytande mikrofloran i blind- och tjocktarm fermenterar fibrer till kortkedjiga fettsyror. Därför är det viktigt att miljön i blind- och tjocktarm, som tillsammans kallas grovtarm, är rätt och det kan man undersöka genom att mäta pH-värdet. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH desto surare miljö. När mikrofloran bryter ner fibrer och bildar kortkedjiga fettsyror som ättiksyra, propionsyra och smörsyra sjunker pH litegrann. Syror sänker pH-värdet och ju starkare syra desto lägre pH. När hästar äter stärkelserika (spannmålsbaserade) kraftfoder riskerar ej nedbruten stärkelse att nå grovtarmen och då bildar mikrofloran mjölksyra som är en stark syra som kan försura tarmmiljön. Därför finns en rekommendation om att hästar inte bör äta mer än 1,5 gram stärkelse per kg kroppsvikt och måltid (max 5...

Read More