Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Posted by on mar 15, 2017 in Beteende, Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en foderstat med 50:50 hösilage (sen skörd):kraftfoder. Den tidiga och sena skörden hösilage kom från samma vall, kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete med 4 stycken 600-metersintervaller i stegvis ökat tempo (genomsnittliga hastigheter: 10,5-13 m/s (1,35-1,17 tempo)) på en bana med 0,6...

Read More

Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

Posted by on jan 15, 2017 in Beteende, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

I den här studien har hästars ätbeteende på hö- och ensilagefoderstater undersökts med hjälp av fem travhästar i tävlingskondition. De fodrades med enbart hö och ensilage (kompletterat med mineraler och salt). Höet och ensilaget kom från samma vall och skördades samma dag men torkades till olika torrsubstanshalter (ts): hö 82 % ts och ensilage 45 % ts. Hästarna vandes in på båda foderstaterna och utfodrades i 3 veckor med hö och ensilage vardera. Under både perioden med hö och med ensilage gavs hästarna vid ett tillfälle 0,5 kg ts av det foder de stod på i den perioden. Antalet tuggningar per minut och den totala tiden det tog att äta upp 0,5 kg ts mättes. Samma mätningar utfördes av samma person på samma häst på båda foderstaterna och alla mätningar genomfördes samma tid på dygnet. Även ett preferenstest mellan...

Read More

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Posted by on aug 16, 2016 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för hästars hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Här sammanfattas två studier som undersöker orsakerna till detta. Hästars tarmkontraktioner har mätts när de gick på bete (och inte gjorde något arbete) och när hästarna stallades in från betet och gjorde lätt arbete varje dag. På bete kan hästar röra sig fritt dygnet runt, äta många av dygnets timmar och bete innehåller vanligtvis betydligt mer vatten än annat foder. Även kraftfoder innebär en ökad risk för kolik. När hästarna hade stallats in och fått en två-veckors anpassningsperiod till att stå på box och göra lätt arbete varje dag mättes deras tarmkontraktioner med ultraljud och jämfördes med mätningar från betesperioden. Kontraktionerna mättes på tre områden längs grovtarmen där problem brukar uppstå. Uppstallningen innebar färre tarmkontrationer än när hästarna...

Read More

Storegårdens islandshästar

Posted by on jan 15, 2016 in Beteende, Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Storegårdens islandshästar

Här kommer ett nytt reportage om Storegården där Maria Vemdal föder upp islandshästar sedan 10 år tillbaka. Läs om hur Maria resonerar kring utfodring, grovfoderproduktion, avel, hästhållning och skolning av unghästar. Ni hittar reportaget här! Sara Muhonen,...

Read More

Grovfoder förebygger stereotypier

Posted by on sep 16, 2015 in Beteende, Hälsa, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Grovfoder förebygger stereotypier

Ett djur i fångenskap som inte kan utföra ett beteende som det har hög motivation för kan utveckla beteendestörningar, stereotypier. Exempel på beteendestörningar är vävning, krubbitning, boxvandring och att tugga på trä. Det är många faktorer som påverkar uppkomsten av beteendestörningar men hur mycket grovfoder hästen får är en av de främsta. Resultaten från dessa studier visar att ju mer grovfoder hästen får desto mindre är risken för beteendestörningar. Därför rekommenderas att den absoluta minimigivan för stråfoder är 1,5 kg ts/100 kg kroppsvikt och dag, om man måste begränsa strå/vallfodergivan är 2,0 – 2,5 kg ts/100 kg kroppsvikt och dag lämpligt, men fri tillgång på vallfoder av lämplig kvalitet fungerar bra för många hästar. Mängden kraftfoder innebar en motsatt effekt, ju mer kraftfoder desto större risk för beteendestörningar. Halm som strömaterial minskade också risken för beteendestörningar. Att grovfoder minskar...

Read More

Hästen är en gräsätare

Posted by on jun 30, 2015 in Beteende, Hälsa, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästen är en gräsätare

Hästen är en stor gräsätare, herbivor, och frilevande hästar betar 14-18 timmar av dygnet. Hästen är en grovtarmsjäsare vilket innebär att i sin blind- och tjocktarm har den mikroorganismer (bakterier, protozoer och svampar) som bryter ner fibrer. Mikroorganismernas restprodukter är kortkedjiga fettsyror som hästen tar upp och använder som energi och utan sin omfattande tarmflora skulle hästen inte kunna leva på gräs. När hästens foderstat består av till största delen grovfoder eller bara grovfoder är de kortkedjiga fettsyrorna hästens största energikälla. Men den mikrobiella floran finns i hela hästens magtarmkanal, strikta anaeroba bakterier har hittats i höga antal i alla delar av digestionskanalen och även i högre antal i magsäcken än in tunntarmen. De fibernedbrytande bakterierna, som cellulolytiska bakterier, finns i höga koncentrationer i grovtarmen och endast låga koncentrationer i magsäcken och tunntarmen, det visar på att det är...

Read More

Med torrt foder måste hästen dricka mer

Posted by on maj 29, 2015 in Beteende, Hälsa, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Med torrt foder måste hästen dricka mer

Grovfoder innehåller olika mycket vatten beroende på om det är konserverat som hö, hösilage eller ensilage. Bete innehåller allra mest vatten, ungefär 80 % är vatten i färskt gräs. Hö som är konserverat genom torkning ska helst inte innehålla mer än 15 % vatten. För hösilage och ensilage i inplastade balar varierar vattenmängderna från ca 25 % till 65 %. Det som inte är vatten är torrsubstans (ts), läs mer om kg ts och kg foder här. Detta betyder att det är stor skillnad i hur mycket hästar dricker beroende av vilket grovfoder de äter, torrare foder innebär att de måste dricka mer. I tabell 1 nedan ser vi medelvärden för hur mycket hästar druckit när de utfodrats med hö, hösilage och ensilage och deras totala vattenintag, dvs. druckit + vatten via fodret. Som ni ser i tabellen har...

Read More