Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Rörsvingel har lägre smältbarhet än timotej/ängssvingel

Rörsvingel har lägre smältbarhet än timotej/ängssvingel

I den här finska studien jämförs två gräsvallar, en blandvall av timotej (Phleum pratense) och ängssvingel (Festuca pratensis) och en ren vall av rörsvingel (Festuca arundinacea). Båda gräsvallarna delades in i tre delar som skördades vid tre olika datum; 19 juni, 26 juni och 3 juli sommaren 2006. Grödan förtorkades 8-24 timmar innan pressning och inplastning och de använde ett syrabaserat tillsatsmedel för att förbättra ensileringen.

Ts-halten på de inplastade balarna varierade från 36-55 % (Tabell 1). Det var ingen skillnad i fiberfraktionerna för ensilagen som skördats samma tidpunkt (Tabell 1).

Text 78.1 tabell 1 sve

Ensilagen utfodrades till 6 ston (5-13 år, 624±36 kg) och tillgodosåg underhållsbehovet. Smakligheten för båda ensilagen var hög, men lite rester lämnades från de två senare skördarna av rörsvingel-ensilaget. För båda ensilagen var smältbarheten högst för den tidigaste skörden då gräsen var i ett tidigare utvecklingsstadium (Tabell 2). Men det var även skillnad mellan grässorter. Stona tillgodosåg sig näringsämnena mer effektivt från timotej/ängssvingel-ensilaget än från rörsvingel-ensilaget (Tabell 2).

Text 78.1 tabell 2 sve

Sammanfattningsvis hade rörsvingel-ensilaget överlag lägre smältbarhet vilket innebär att det kan vara en grässort som passar bra för grovfoderproduktion till hästar med lägre näringsbehov, till exempel hästar som inte utför särskilt hårt arbete och har lätt för att gå upp i vikt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Särkijärvi S, Sormunen-Cristian R, Heikkilä T, Komppa J, Rinne M, Saastamoinen M & Jauhiainen L. 2008. Effect of grass species and time of cutting on in vivo digestibility in horses and sheep. In: Nutrition of the exercising horse, EAAP publication No. 125, pp. 351-354.