Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Vitamin E och A i vallfoder

Vitamin E och A i vallfoder

Vitaminer är livsviktiga organiska föreningar och de finns i små mängder i naturliga fodermedel. De delas in i fettlösliga vitaminer A, D, E och K och vattenlösliga vitaminer B och C. Hästars vitaminbehov varierar med ålder, prestation och stressituation. När hästar går på bete har de inget behov av tillskottsvitaminer. Hästar på underhållsfoderstat och hästar som gör lätt till medelhårt arbete har inget, eller väldigt litet, behov av tillskottsvitaminer om de får en foderstat baserad på bra vallfoder och att de dagligen får vistas utomhus.

När vitamin A och E tillsätts i foder är det oftast i syntetisk form eftersom det är enklare och billigare att producera än att tillsätta naturligt α-tokoferol och vitamin A. Men flera studier har visat att det finns fördelar med att tillsätta den naturliga formen av α-tokoferol eftersom den syntetiska har en sämre effekt än den naturliga. Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov av vitamin A och E. Men vallfodrets innehåll av α-tokoferol och ß-karoten (pro-vitamin A) kan variera väldigt mycket bland annat beroende på var det odlas, vallarter, skördetidpunkt, klimat och konserveringsmetod.

Växter är fotosyntetiska organismer och de bildar α-tokoferol och ß-karoten som är antioxidanter och deras funktion är till stor del att skydda växters och djurs celler från oxidation och skadliga produkter från oxideringsprocessen. Vallväxter odlade i södra Sverige har ofta högre vitamininnehåll än vallväxter odlade i norra Sverige. Det kan bero på många olika faktorer som till exempel skillnader i tillväxthastighet, temperatur och solinstrålning. Men det kan även bero på att växterna skördats vid olika utvecklingsstadier och vilka vallväxter som ingår i fröblandningen. Bladrika vallväxter har ofta högre vitamininnehåll än vallväxter med mindre andel blad eftersom största delen α-tokoferol och ß-karoten i vallväxter finns i bladen. Vallväxternas stresskänslighet har också betydelse för deras innehåll av α-tokoferol och ß-karoten.

Skördetidpunkt och växternas utvecklingsstadium har effekt på vitamininnehållet, vissa hävdar att vitamininnehållet är högst i unga växter i det vegetativa stadiet medan andra hävdar att vitamininnehållet i växter ökar fram till att växten börjar blomma för att sedan minska. Här är det svårt att dra slutsatser eftersom det är många faktorer som påverkar och det är även svårt att hitta en ”vinnare” bland grässorter då variationen av vitamininnehåll i vallfoder verkar vara större mellan skördar och orter än grässort. Käringtand hade dock högre vitamininnehåll än klöver i de flesta av Lindqvists studier.

Ensilage innehåller ofta betydligt mer vitaminer än till exempel hö. Faktorer som kan påverka vitaminförluster i vallfoder är väderleksförhållanden under förtorkning och vallfodrets lagringstid. Ensileringsmetod och ensileringsmedel kan också inverka på vitamininnehållet, i Lindqvists studier hade användning av ett bakteriepreparat i rödklöverblandningar positiv inverkan på innehållet av vitamin E under ensileringen jämfört med obehandlade rödklöverensilage. Däremot innebar tillsats av syra minskat innehåll av vitamin E under ensilering av rödklöverblandningarna, medan det ökade i käringtandblandningen. Lindqvist fann den positiva effekten av ensilering och bakteriepreparat anmärkningsvärd och fler studier behöver göras för att fastställa varför användning av bakteriepreparat vid ensilering gav vallfodret högre innehåll av α-tokoferol.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Lindqvist H. 2012. α-Tocopherol and ß-Carotene in forage and their utilisation by dairy cows in organic production. Doktorsavhandling. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2012:15.

Jansson A, Lindberg JE, Rundgren M, Müller C, Connysson M, Kjellberg L & Lundberg M. 2011. Utfodringsrekommendationer för häst. Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.