Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Snittat eller långstråigt grovfoder – gör det skillnad för hästen?

Snittat eller långstråigt grovfoder – gör det skillnad för hästen?

Inplastat vallfoder till häst är oftast konserverat långstråigt, till andra djurslag är det vanligare att vallfodret snittas eller hackas innan det balas vilket kan underlätta ensileringsprocessen och förbättra lagringsstabiliteten på fodret. I den här studien mättes pH och ättiksyra i träck och träckens partikelstorlek hos tio hästar som i två fyraveckorsperioder fodrades med snittat (7 cm) och långstråigt hösilage från samma vall skördat samma dag. Även hästarnas ättid (min/kg ts (torrsubstans)), tuggfrekvens (tuggor/min) och antal tuggor/kg ts mättes när de fodrades med det snittade och det långstråiga hösilaget. Beteendestudierna gjordes genom direkt observation vid utfodring och tre dagligen upprepade 3-minuters intervall för varje häst under provtagningsveckan (den 4:e veckan).

När hästarna åt det snittade hösilaget var pH i träcken något högre och koncentrationen av ättiksyra något lägre än när hästarna åt det långstråiga hösilaget. Men dessa skillnader var så små att de bedömdes inte ha någon biologisk betydelse. Det var ingen skillnad i fördelningen av partikelstorlek i träcken när hästarna åt snittat eller långstråigt hösilage.

Det var ingen skillnad i ättid, det tog lika lång tid för hästarna att äta ett kg ts snittat som långstråigt hösilage. Tuggfrekvensen var något högre när hästarna fodrades med det snittade hösilaget, men skillnaden var liten: 84 tuggor/min för snittat och 82 tuggor/min för långstråigt. Antalet tuggor per kg ts var dock färre när hästarna fodrades med det snittade hösilaget jämfört med det långstråiga. Att göra längre mätningar över 24 timmar kanske skulle ge lite annorlunda resultat. Sammanfattningsvis så var de individuella variationerna mellan hästar större än skillnaderna till följd av snittat eller långstråigt hösilage för både träckens mätvärden och hästarnas ätbeteende.

Personligen upplever jag att det blir mindre spill kring foderhäcken med snittat grovfoder.
Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Müller C. 2009. Long-stemmed vs. cut haylage in bales – Effects on fermentation, aerobic storage stability, equine eating behaviour and characteristics of equine faeces. Animal Feed Science and Technology 152, 307-321.