Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Skördetidpunkt viktigast för protein och fiber i rödklöver

Skördetidpunkt viktigast för protein och fiber i rödklöver

Rödklöver (Trifolium pratense L.) är proteinrik och relativt odlingssäker. Ju senare utvecklingsstadium desto lägre proteininnehåll och högre fiberinnehåll har rödklövern, vilket beror på att stjälkandelen ökar på bekostnad av bladandelen. I den här studien har fem olika sorters rödklöver skördats vid fem olika skördetidpunkter i södra Sverige. Rödklöversorterna var SW Ares, Nancy, Rozeta, Vicky och Taifun. Skördetidpunkterna var 11 dagar före första skörd (31/5), vid första skörd (11/6), 7 dagar före andra skörd (16/7), vid andra skörd (23/7) och vid tredje skörd (4/9).

Skördetidpunkt hade större effekt än sort på näringsinnehåll och kvalitet och resultaten visas därför som medelvärden över alla sorterna i Tabell 1. De skillnader som fanns mellan sorterna kunde till stor del förklaras av skillnader i utvecklingsstadium vid skörd. Sammantaget över alla sorterna var avkastningen större för första skörd än för återväxterna för torrsubstansen (ts) och för råproteinet (rp) (Tabell 1). Precis som för gräs minskade den omsättbara energin med senare skördetidpunkt vilket kan förklaras av den ökade andelen fiber (Tabell 1). Innehållet av rp minskade med senare skördetidpunkt för första och andra skörden men återväxtskördarna hade högre proteininnehåll än förstaskörden (Tabell 1). Detta beror delvis på högre bladandel i rödklövern vid tidigare skördetidpunkt och i återväxtskördarna.

Text 66.1 tabell 1 sve

Skördetidpunkten har även störst inverkan på näringskvaliteten i gräs, dessa faktorer är viktiga för att vi ska kunna välja rätt grovfoder till rätt typ av häst. Detta visar också på vikten av att göra en grovfoderanalys och räkna foderstat.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Nadeau E, Hallin O, Richardt W, Hansen H, Arnesson A & Jansson J 2014. Protein och fiber i rödklöver – inverkan av skördetidpunkt och sort. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 85-88, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.