Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hygienisk kvalitet i hösilage höst och vår

Hygienisk kvalitet i hösilage höst och vår

Att göra hösilage istället för ensilage kan innebära en högre risk för mögeltillväxt i balen. Hösilage är torrare och i inplastat vallfoder med ts-halter uppåt 65-70 % upphör mjölksyrabildningen och risken för mögeltillväxt ökar bland annat på grund av större andel luftporer och högre risk för stickhål på plasten. Ni kan läsa mer om skillnaderna mellan hösilage och ensilage här och här.

I den här studien gjordes provtagningar på hösilage på 18 hästgårdar och prover togs både på hösten och efterföljande vår. Även olika metoder för mikrobiella analyser testades på hösilageproven.

I genomsnitt var det låg mögeltillväxt i foderproven, men mögelsvampar med förmågan att producera mykotoxiner som Aspergillus fumigatus och Penicillium spp. påvisades. I övrigt så var mikrobsammansättningen och innehållet av mikrobernas fermentationsprodukter lika i hösilageproven tagna på hösten och på våren. D.v.s. den hygieniska kvaliteten hade inte försämrats under vinterns lagring.

Vilken typ av substrat (näring) som användes vid odling av mikroorganismerna påverkande inte antalet mögel- och jästsvampar, men alla mögelarter växte inte på alla substrat. Inkubationstemperatur påverkade både antalet mögelsvampar och förekomsten av mögelarter. Genom att använda minst två substrat och två inkubationstemperaturer (25 och 37°C) kunde alla i den här studien identifierade mögelarter upptäckas.

Grovfoder till hästar ska ha en bra hygienisk kvalitet och är man osäker om grovfodret är tjänligt kan man skicka prov på mikrobiologisk analys, läs mer om det här och här finns mer läsning om vallfodrets hygieniska kvalitet.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Müller CE, Hultén C & Gröndahl G 2011. Assessment of hygienic quality of haylage fed to healthy horses. Grass and Forage Science 66, 453-463.