Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

Mikrobiologisk hygienanalys av vallfoder

En mikrobiologisk hygienanalys blir oftast aktuell först sedan man genom att se och lukta redan konstaterat att fodret är dåligt. Målsättningen med den mikrobiella hygienanalysen är oftast att försöka bedöma om fodret kan utfodras eller inte. I många fall kan det vara bäst att först ringa laboratoriet och beskriva problemet och hur det angripna fodret ser ut, då kan man få anvisningar om var/hur man ska ta prover och hur de ska sändas. De flesta laboratorier som gör näringsanalyser på grovfoder gör även hygienanalyser. Vanligt är att mikrobiologiska prover bör kylförvaras, ej frysas, och skickas till laboratoriet snarast möjligt. Efter analyserna görs en samlad bedömning av fodrets hygieniska kvalitet och svaret från laboratoriet kan vara ”utan anmärkning” eller en längre kommentar kring avvikande värden.

Vid en mikrobiologisk analys av vallfoder odlas olika mikroorganismer (bakterier, jäst, mögel) upp som kan förekomma i fodret. Även en kvalitativ bedömning kan göras där olika mögelsvamparter identifieras och om en toxinbildande mögelsvamp finns i riklig mängd kan en analys av mykotoxiner utföras. För blöta fodermedel bestäms även fodrets pH-värde. För torra fodermedel, som till exempel hö, bestäms vattenaktiviteten (aw) som anger det vatten som är tillgängligt för mikroorganismerna och är ett mått på fodrets lagringsduglighet. Vattenaktivitet är inte samma sak som ts-halt. Vattenaktiviteten anges som en siffra mellan 0 och 1 och för att ett torrt foder ska betraktas som lagringsstabilt får vattenaktiviteten inte överstiga 0,7.

Ta som rutin att känna och lukta på grovfodret varje dag, gå ut och kolla balen som står i hagen/foderhäcken och när ni lägger in i boxar. Skaka hö för att kolla om det dammar (damm är nästan alltid mögelsporer). Här kan ni läsa mer om bakterier, svampar och mögel och här finns mer info om vallfodrets hygieniska kvalitet.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Jansson A, Lindberg JE, Rundgren M, Müller C, Connysson M, Kjellberg L & Lundberg M. 2011. Utfodringsrekommendationer för häst. Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.

Landin J, Emanuelson M, Pauly T & Spörndly R. 2004. Hygienisk kvalitet i ensilage – kort faktasamling och en åtgärdsguide. Svenska Husdjur, Svensk Mjölk, SLU.