Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Högre vitamininnehåll med välensilerat vallfoder

Ett bra vallfoder utgör den största källan av naturliga vitaminer och har goda förutsättningar för att täcka hästens behov. Men vallfodrets vitamininnehåll kan variera väldigt mycket bland annat beroende på var det odlas, vallarter, skördetidpunkt, klimat och konserveringsmetod. Ensilage innehåller ofta betydligt mer vitaminer än till exempel hö och faktorer som kan inverka på vitamininnehållet är väderleksförhållanden under förtorkning och vallfodrets lagringstid.

En konserveringsstudie där ensilage och hösilage från samma gräsvall förtorkades 4 timmar till 30 % ts, 24 timmar till 50 % ts och 34 timmar till 60 % ts visade inga klara samband mellan förtorkningstid/ts och vitamininnehåll. Generellt innehöll hösilaget förtorkat 24 timmar till 50 % ts mindre vitamin A och E än ensilaget och hösilaget förtorkat 4 och 34 timmar till 30 och 60 % ts. Men det fanns ett samband mellan mjölksyra och vitamin A och E vilket tyder på att en bra ensileringsprocess, dvs. en bra mjölksyrafermentering, kan ha positiv inverkan på konserveringen av vitamin A och E i inplastat vallfoder. Efter 11 månaders lagring innehöll de inplastade vallfodren 19-88 % av det ursprungliga innehållet av β-karoten i grönmassan och 36-63 % av ursprungsinnehållet av α-tokoferol. Vallfodret i alla tre behandlingarna, ensilaget och de två hösilagen, innehöll tillräckliga mängder för att täcka hästars underhållsbehov för vitamin A och E.

Ensileringsmedel kan också inverka på vitamininnehållet, användning av ett bakteriepreparat i rödklöverblandningar har visat positiv inverkan på innehållet av vitamin E under ensileringen jämfört med obehandlade rödklöverensilage. Däremot innebar tillsats av syra minskat innehåll av vitamin E under ensilering av rödklöverblandningarna. Men författarna kunde inte fastställa varför användning av bakteriepreparat vid ensileringen hade en positiv effekt på vitamininnehållet i vallfodret.

Läs mer om hästens vitaminbehov här.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Lindqvist H. 2012. α-Tocopherol and ß-Carotene in forage and their utilisation by dairy cows in organic production. Doktorsavhandling. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2012:15.

Müller CE, Möller J, Krogh Jensen S & Udén P. 2007. Tocopherol and carotenoid levels in baled silage and haylage in relation to horse requirements. Animal Feed Science and Technology 137, 182-197.