Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Hög ts-halt ökar risken för mögel i hösilage

Torrare inplastat vallfoder med ts-halter mellan 50 och 80 % kallas hösilage och vid så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt, bland annat på grund av en större andel luftporer och en högre risk för stickhål på plasten. Mögel kräver luft för att kunna växa. Mögelsvampar kan bilda mögelgifter, mykotoxiner, som har en negativ inverkan på hästar. Effekter av mögelskadat foder kan visa sig som allt från nedsatt prestation till neurologiska störningar.

I den här studien var syftet att kartlägga förekomst av mögel i hösilage och undersöka samband mellan mögelförekomst och produktionsfaktorer. Prover togs från 372 balar från 124 gårdar i Sverige och Norge och på 89 % av gårdarna hittades mögel. Totalt 52 olika mögelarter hittades och den vanligaste synliga var Penicillium roqueforti.

Förekomsten av mögel påverkades av flera produktionsfaktorer: mer än åtta lager plast, täta balar och bredspridning vid förtorkningen på fältet minskade risken för mögelförekomst medan hög ts-halt ökade risken. Mögelförekomsten var dessutom högre i balar från andraskörd jämfört med förstaskörd. Några sätt att begränsa mögeltillväxt i balar kan vara att undvika alltför höga ts-halter, använda tillräckligt många lager plast runt balen och bredsprida under förtorkningen. Att bredspridning av grönmassan ledde till minskad risk för mögelförekomst kan bero på att förtorkningen går fortare vid bredspridning.

Att helt undvika mögelförekomst i foder är svårt men vissa mögelarter är mer skadliga än andra. P. roqueforti och flera Fusarium-arter hittades i den här studien och de kan bilda skadliga toxiner. Andra vanligt förekommande mögel såsom Arthrinium spp. som också hittades har inte påvisats vara skadliga för hästar. Det är väldigt svårt att med bara ögat avgöra vilken mögelart som växer på en hösilagebal och därför är det viktigt att vidta åtgärder för att begränsa all mögeltillväxt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Schenck J, Müller C & Spörndly R 2014. Mögelsvamp i vallfoder inplastat i balar. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 101-104, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.