Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Antal lager plast påverkar balens täthet

Antal lager plast påverkar balens täthet

Antalet lager plast på balen inverkar på dess täthet. I den här studien har balars täthet, densitet, ytskador, totala näringsförluster och förluster orsakade av ytsvamptillväxt undersökts vid inplastning med 6 alternativt 8 lager av Horsewrap och vanlig standardfilm, standard bale wrap. 16 balar med vardera 6 och 8 lager sträckfilm plastades in med Horsewrap och standardfilmen (totalt 64 balar). Grödan var 2 hundäxingvallar vid andra skörd. De två sträckfilmerna var 25 µm tjocka, 750 mm breda och försträcktes med ca 70 %, överlappningen på balen var 50 % av filmbredden.

Ytskadorna (fågelangrepp) på 6 lager standardfilm skiljer sig markant från de tre övriga behandlingarna (Tabell 1). Förutom fågelskador ses en hel del problem med katter, men det kan även vara hundar och andra djur, som klöser och gör hål på balarna. 6 lager standardfilm innebar stora ytskador och förluster, men ytterligare 2 lager minskade problemen avsevärt. 6 lager Horsewrap var jämförbart med 8 lager standardfilm. Det var ingen stor skillnad mellan 6 och 8 lager Horsewrap och 8 lager standardfilm. För båda sträckfilmerna var dock gastätheten ungefär dubbelt så bra med 8 lager än med 6, vilket tyder på att både skarvtätheten och inläkningen av luft genom plasten förbättrades. Gastätheten mäts genom att en spetsventil (Ekolag) trycks in i balen, ett undertryck skapas och tiden i sekunder det tar för undertrycket att öka från -20 mm till -15 mm vattenpelare mäts.

Text 18.1 tabell sve

Sammanfattningsvis bör balar skyddas mot fågelangrepp, annars riskerar de att få svampangrepp som kan innebära stora näringsförluster. Antal lager plast hade effekt på ytskador och förluster. I studien beräknades även skillnaden i näringsförluster mellan 6 och 8 lager plast till 56 g/kg ts, och med 330 kg ts per bal beräknades den ekonomiska förlusten till 22 kr per bal.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Jacobsson F. 2002. Paketensilering som belyser inverkan av sträckfilmens kvalitet vid inplastning med 6 och 8 lager sträckfilm. Examensarbete inom Lantmästarprogrammet. Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU, Alnarp.