Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Goda råd inför skörd

Goda råd inför skörd

För att få en så bra hygienisk kvalitet som möjligt på grovfoder är det viktigt att vara noggrann vid skörd, hantering och lagring. Här kommer några goda råd inför skörd, hantering och lagring av inplastat vallfoder från Trioplasts Balhandboken:

• Vid strängläggning är det viktigt att försöka få så jämn och bra form på strängen som möjligt. En dålig strängformation ger ojämn densitet i balarna, vilket påverkar balställarens funktion men även balgripens påverkan och lagringen.
• Inplastaren måste vara rätt inställd för att plastfilmen ska kunna läggas på korrekt. Felaktigt inställd inplastare eller maskinfel ger felaktigt filmöverlapp på balen.
• Kontrollera att balställaren är korrekt inställd. Felaktigt inställda balställare gör hål i filmen vid avställning.
• Tänk på var och hur balarna läggs av. Avläggning av inplastade balar på vass stubb kan ge stubbskador undertill på balarna.
• Var aktsam vid hantering av balarna. Ovarsam hantering med balgripen innebär stor påfrestning på plastfilmen vilket ger dålig densitet i balarna. Ovarsam hantering kan även ge hanteringsskador eller att balarna spricker.
• Se över balgripen så den inte har skador som gett vassa kanter och dylikt. Skador på balgripen skadar filmen på balen.
• Lagra balarna på ett bra sätt, en grusbädd är lämplig som uppställningsplats och täck över de staplade balarna med nät. Obefintlig eller ingen täckning av balarna ökar risken för kattskador, fågelskador och viltskador.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
©Trioplast. 2012. Balhandboken ISBN 978-91-637-1823-6