Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

Tugga på hö eller ensilage – förändras hästens ätbeteende?

I den här studien har hästars ätbeteende på hö- och ensilagefoderstater undersökts med hjälp av fem travhästar i tävlingskondition. De fodrades med enbart hö och ensilage (kompletterat med mineraler och salt). Höet och ensilaget kom från samma vall och skördades samma dag men torkades till olika torrsubstanshalter (ts): hö 82 % ts och ensilage 45 % ts.

Hästarna vandes in på båda foderstaterna och utfodrades i 3 veckor med hö och ensilage vardera. Under både perioden med hö och med ensilage gavs hästarna vid ett tillfälle 0,5 kg ts av det foder de stod på i den perioden. Antalet tuggningar per minut och den totala tiden det tog att äta upp 0,5 kg ts mättes. Samma mätningar utfördes av samma person på samma häst på båda foderstaterna och alla mätningar genomfördes samma tid på dygnet.

Även ett preferenstest mellan höet och ensilaget gjordes för att se vilket foder hästarna föredrog. I detta test placerades 1 kg ts av hö och ensilage i varsitt hörn av boxen i plastbaljor. Hästarna observerades i 15 minuter och en gång per minut registrerades vilket foder hästen åt av. För att undvika att resultaten kunde påverkas av ett ”favorithörn” i boxen upprepades testet med omvänd placering av fodren.

Tuggfrekvensen, antalet tuggningar per minut, skilde sig inte mellan foderstaterna, hästarna tuggade höet och ensilaget i samma takt (Tabell 1). Men den totala ättiden skiljde sig mellan foderstaterna, det tog längre tid för hästarna att äta upp 0,5 kg ts ensilage än 0,5 kg ts hö (Tabell 1).

Text 43.1 tabell 1 sve

Att det tog längre tid för hästarna att äta upp ensilaget jämfört med höet beror troligtvis på att ensilaget innehöll mera vatten och blir därför en större volym att äta. Med de ts-halter detta hö och ensilage hade så blir 1 kg ts hö = 1,2 kg hö och 1 kg ts ensilage = 2,2 kg ensilage. I preferenstestet valde hästarna ensilaget istället för höet i 70 % av observationerna, de verkade alltså föredra ensilaget framför höet.

Sammanfattningsvis var det ingen skillnad i tuggfrekvens mellan hö och ensilage men det tog hästarna längre tid att äta upp samma mängd ts ensilage som ts hö. Hästarna valde till större del ensilage över det torrare grovfodret hö.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Gunnarsson S. 2009 Smältbarhet på ensilage och hö hos hästar i träning. Examensarbete 276, Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.