Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bakterier, svampar och mögel i vallfoder

Bakterier, svampar och mögel i vallfoder

Ensilage med en ts-halt under 35 % konserveras genom att mjölksyraproducerande bakterier producerar mjölksyra med en påföljande pH-sänkning. De mjölksyraproducerande bakterierna finns naturligt på växten och är goda bakterier som vi vill ha många av (Tabell 1). Mjölksyran och det lägre pH-värdet hämmar tillväxten av oönskade bakterier. För mikrobiell tillväxt behövs tillgång till vatten, ju högre ts-halten blir desto mer begränsas ensileringen och mjölksyrabildningen. Redan vid ts-halter runt 35-40 % börjar mjölksyraproduktionen avta.

Långstråigt foder i balar med ts-halter under 40-45 % kan ha begränsningar i mjölksyrabildningen vilket kan medföra större risk för feljäsningar och tillväxt av till exempel enterobakterier och clostridier. Därför brukar användning av ensileringsmedel rekommenderas för långstråigt material under 45 % ts för att understödja ensileringsprocessen. Förekomst av enterobakterier och clostridier i fodret kan även ses som en indikation på att det skett en förorening med jord, gödsel, kadaver eller gammal förna. En för hög förekomst av dessa typer av bakterier i fodret (Tabell 1) kan innebära nedsatt konsumtion, tarmstörningar och allvarlig hälsofara för hästar.

text-19-1-tabell-sve

Vid ts-halter uppåt 65-70 % upphör mjölksyrabildningen och i inplastat vallfoder med så höga ts-halter ökar risken för mögeltillväxt (Tabell 1), bland annat på grund av en större andel luftporer och en högre risk för stickhål på plasten. Mögel kräver luft för att kunna växa. Mögelsvampar kan bilda mögelgifter, mykotoxiner, som har en negativ inverkan på hästar. Effekter av mögelskadat foder kan visa sig som allt från nedsatt prestation till neurologiska störningar. Mögligt och dammigt hö och strö är vanliga orsaker till luftvägsproblem hos hästar.

Jästsvampar växer snabbt när det finns syre och långsamt när det är syrefritt. Jäst bildar inga toxiner, men dess aktivitet kan innebära stora näringsförluster, varmgång i fodret och kan öppna för efterföljande tillväxt av mögel. Enligt svenska utfodringsrekommendationer är rekommenderat ts-intervall för inplastat vallfoder till häst 45-65 %.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Jansson A, Lindberg JE, Rundgren M, Müller C, Connysson M, Kjellberg L & Lundberg M. 2011. Utfodringsrekommendationer för häst. Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.

Landin J, Emanuelson M, Pauly T & Spörndly R. 2004. Hygienisk kvalitet i ensilage – kort faktasamling och en åtgärdsguide. Svenska Husdjur, Svensk Mjölk, SLU.