Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Skördetidpunkt, skördeår och plats har störst inverkan på vallfodrets näringskvalitet

Skördetidpunkt, skördeår och plats har störst inverkan på vallfodrets näringskvalitet

Fiberkvalitet kan uttryckas som iNDF (icke nedbrytbar fiber) och iNDF ökar med mognadsstadiet hos gräs. Väder som temperatur påverkar hur iNDF förändras. Olika vallväxter har olika tidpunkt för axgång och kallas därför för tidiga, medel eller sena. Olika arter och sorter har dessutom olika förmåga att behålla energivärdet vid axgång.

En svensk studie visar att valet av sort eller sortblandning av gräs bara till viss del påverkar näringskvaliteten. Skördetidpunkten har större betydelse. Näringskvaliteten kan även variera mellan olika platser och år vilket inte orsakas av sortval och är därför svårt att påverka. Studien visar att det finns ett samspel mellan skördetidpunkt, skördeår och plats som är starkare än mellan sort och plats för arterna timotej, ängssvingel, rörsvingel, rörsvingelhybrider, rajsvingel och engelskt rajgräs. Vilket betyder att i skördetidpunkt, skördeår och plats finns de största variationerna och de påverkas inte av sortskillnader.

Runt första skörd ökade fiberinnehållet medan energiinnehållet minskade, detta gällde i de flesta fall även för andra skörd där förändringar i innehåll av fiber och energi kunde vara väl så snabba. Eftersom skördetidpunkten har så stor inverkan på grovfodrets näringskvalitet finns det stor möjlighet att styra innehållet av fiber och energi. Därmed går det att producera grovfoder med olika näringskvalitet för olika behov.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Halling MA & Jansson J 2014. Näringskvalitet i olika vallgräs. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 47-50, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.