Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Stabilare tarmflora med bara grovfoder

Stabilare tarmflora med bara grovfoder

I den här studien har effekter på tarmfloran i träck studerats hos travhästar i träning vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en foderstat med 50:50 hösilage (sen skörd):kraftfoder. Den tidiga och sena skörden hösilage kom från samma vall, kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag.

Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. Träckprov togs från alla hästarna på morgonen dag 7, 14, 21 och 29 i varje testperiod.

När kraftfoder ingick i foderstaten skedde en tiofaldig ökning i mängden mjölksyraproducerande bakterier, inklusive specifika mjölksyraproducerande bakterier som har förknippats med fång. Det var ingen effekt av foderstat på diversiteten, dvs. mångfalden på bakteriepopulationen. Men utfodring med bara tidigt skördat gräshösilage resulterade i en mer stabil mikrobiell population med mindre fluktuationer mellan provtagningarna. Det stod klart att foderstaten hade en effekt på den mikrobiella sammansättningen i träcken, men det var ändå stor skillnad mellan individuella hästar i tarmflorans mångfald och stabilitet. Eftersom varje häst verkar ha ”sin egen” tarmflora drar författarna slutsatsen att vissa hästar kan vara mer eller mindre känsliga för förändringar i foderstaten.

Sammanfattningsvis pekar studien på att foderstater med bara grovfoder ger en stabilare tarmflora och minskar förekomsten av bakterier förknippade med tarmstörningar. Författarna föreslår också att tidigt skördat energirikt grovfoder kan vara ett sätt att öka djurhälsan hos högpresterande hästar, då det innebär att kraftfodergivan kan minskas eller tas bort helt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Willing B, Vörös A, Roos S, Jones C, Jansson A & Lindberg JE. 2009. Changes in faecal bacteria associated with concentrate and forage-only diets fed to horses in traning. Equine Veterinary Journal 41, 908-914.