Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Rätt grovfoder till sto och föl

Rätt grovfoder till sto och föl

I en mindre studie med fyra ston med hingstföl av rasen varmblodig travhäst undersöktes stomjölken och fölens tillväxt vid utfodring med bara näringsrikt grovfoder (timotej, ängssvingel, rödklöver) och grovfoder (timotej, ängssvingel) med lägre näringsinnehåll kompletterat med kraftfoder. Båda foderstaterna kompletterades med mineraler. Båda foderstaterna uppfyllde det önskade näringsinnehållet.

Stona delades in i två grupper med två ston med föl i varje grupp. Den ena gruppen började med grovfoderfoderstaten för att efter 27 dagar byta till kraftfoderfoderstaten i ytterligare 27 dagar. Den andra gruppen började med kraftfoderfoderstaten för att sen byta till grovfoderfoderstaten. Tabell 1 visar de två grovfodrens torrsubstanshalter (ts-halter) och näringsinnehåll. Kraftfodret bestod av havre och sojamjöl.

Text 29.1 tabell 1 sve

Stonas medelvikt skiljde sig inte åt beroende på foderstat. På grovfoderfoderstaten var stonas procentuella grovfoderintag (ts) som mest 2,2 % av kroppsvikten (dubbelt så mycket som på kraftfoderstaten) och det fanns utrymme för ett ännu större grovfoderintag. För fölen resulterade grovfoderfoderstaten i en signifikant högre kroppsvikt från dag 7. Medelvikten för fölen under hela studien var 185 kg på grovfoderfoderstaten och 180 kg på kraftfoderfoderstaten. Det är sannolikt att fölen fick äta av mammans foder på båda foderstaterna. Dag 27 fanns det dock inga signifikanta skillnader i viktsförändringar, se tabell 2.

Text 29.1 tabell 2 sve

Det fanns inga skillnader i stomjölkens innehåll av torrsubstans och aska vilket tyder på att vattenhalten och det totala mineralinnehållet i mjölken var samma på de två foderstaterna. Även fölens tillväxt var lika bra på de två foderstaterna vilket var förväntat då de teoretiskt sett innehöll samma mängd energi, protein och lysin.

Genom att utfodra fölston med grovfoder med högre näringsinnehåll kan kraftfoder undvikas vilket ger längre ättider och minskad risk för beteendestörningar. Att fodra mycket grovfoder och inget kraftfoder minskar även risken för foderrelaterade sjukdomar som kolik och magsår.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Forsmark P. 2006. Fodersammansättningens betydelse för tillväxt hos häst. Examensarbete 223, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU, Uppsala.