Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ta hjälp av vallmanagement

Ta hjälp av vallmanagement

Vallmanagement definieras som konsten att utforma och leda sin vallodlingskedja fram till lagring av önskad kvalitet och mängd. I den här studien har det tagits fram en modell som lantbrukare och rådgivare kan använda sig av för att identifiera och prioritera strategiska beslut i vallodlingen utifrån uppsatta mål. De delar upp vallodlingssystemet i tre delar: resursbas, verksamhet och värde. Utifrån de tre delarna listar de några grundläggande frågor som lantbrukaren kan ställa sig och använda till hjälp för att utvärdera vallodlingen och prioritera sådant som behöver förändras.

Resursbas: de befintliga tillgångar som utgörs av mark, insatsmedel, maskiner och personal. Resursbasens kvalitet såsom kunskap, maskinkapacitet, markens bördighet och arrondering anger förutsättningarna för verksamheten.
Frågor: Matchar och räcker resurserna till för att producera vallfoder av rätt kvalitet och mängd? Upprätthålls markens långsiktiga bördighet och produktionsförmåga?

Verksamhet: här ingår lantbrukarens förmåga att utforma logistik, bemanning och att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Verksamheten måste även se till att resursbasen underhålls.
Frågor: Hur ska verksamheten organiseras och hur samordnas resurserna på bästa sätt? Kan dagens verksamhet göras effektivare?

Värde: genom resurserna och verksamheten skapas ett värde, i det här fallet en viss skördad mängd av en viss kvalitet till ett visst pris. Värdet blir ett resultat av hur väl man hanterat hela vallodlingskedjan.
Frågor: Produceras rätt foder, till rätt djur, till rätt pris? Fungerar vallfodret bra i utfodringen och ger det en bra utväxling hos djuren?

För att utvärdera måste sedan lantbrukare och rådgivare avgöra om det producerade värdet överensstämmer med de resurser som lagts ner i verksamheten. Vilket bara kan göras om man definierat värdet dvs. har ett mål för produktionsresultatet. Därefter kan lantbrukaren utarbeta en strategi för hur de uppsatta målen i produktionen ska nås. Målen måste anpassas till lantbrukarens förmågor och intressen, gårdens förutsättningar och andra förutsättningar som konkurrenter, regler, certifieringar etc. De åtgärder som sedan kan göras kan däremot vara olika eftersom de måste anpassas till gårdens specifika förutsättningar. Ett fokus kan vara att sköta marken för att få en bra och hållbar grund för produktionen. Ett annat fokus kan vara att hålla en jämn och hög kapacitet på maskinkedjan. Men det är viktigt att se på hela vallkedjan och ha en genomgående strategi, allt måste fungera och hänga ihop för att det ska gå att producera ett bra vallfoder. En tydlig strategi bör öka chansen att lyckas med vallodlingen då det ger en bättre förberedelse för störningar i produktionen. Vallmanagementmodellen är tänkt att på ett enkelt sätt ge en karta som lantbrukare och rådgivare kan utgå ifrån för att få en överblick av produktionen och därmed hitta kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att nå gårdens mål.

För den som vill fördjupa sig i detta hittar hela studien här: Vallmanagement – ett sätt att förbättra vallproduktionen

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Nilsson C. 2012. Vallmanagement – ett sätt att förbättra vallproduktionen. Ley management – a means to improve forage quality and production. Examensarbete/ Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap no: 2012:1.