Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Mögeltillväxt i hö

Mögeltillväxt i hö

Uppfuktning av hö under lagring är ett välkänt problem och ofta täcker man höet med halm för att undvika mögeltillväxt. Vattenhalten i hö bör inte någon gång under lagringen överstiga 15 % för att undvika risken för mikrobiell tillväxt och även väl nedtorkade höpartier riskerar att ta skada på grund av uppfuktning under lagringen. Fuktigheten i uteluften kan vara hög under långa perioder under hösten och vintern vilket gör att vattenhalten i höpartiets ytskikt kan stiga så pass att mikroorganismer börjar växa. Förutom vattenhalten finns begreppet vattenaktivitet som beskriver hur kraftigt vattnet är bundet till materialet och därmed också hur tillgängligt vattnet är. Vattenaktiviteten är ett bättre mått på mikroorganismers tillväxtbetingelser och för att ordentligt begränsa mögelsvampars möjligheter att växa bör vattenaktiviteten ligga under 0,7.

I den här studien följdes hur fuktigheten i hö varierar under vinterlagring och vilka typer av mögelsvampar som då växer till. Praktiska lagringsförsök genomfördes under två år på tre gårdar där alla hade hötork och hanterade höet i småbalar.

Studiens resultat visar att fuktigheten i ytskiktet av det hö som är exponerat mot omgivningen ökade snabbt under hösten. Även på 30 och 60 cm djup ökade fuktigheten men i betydligt långsammare takt. I ytskiktet uppnåddes en vattenaktivitet på 0,7 redan i början av oktober och låg sedan kvar på 0,7 eller högre ända fram till slutet på mars. På 30 och 60 cm djup låg vattenaktiviteten nästan genomgående under 0,7 hela lagringsperioden.

I början av augusti var halterna av svampar överlag låga, oftast under detektionsgränsen. I början av oktober påvisades inte heller några stora mängder. Men i mitten av november hade en betydande tillväxt startat i ytskiktet och Wallemia och Aspergillus var de dominerande mögelsvamparna. Halterna av Wallemia och Aspergillus i ytskiktet steg under lagringen upp till en miljon kolonibildande enheter per gram eller mer. Under vintern tillväxte även Penicillium och Eurotium i måttlig omfattning. I de undre lagren i höpartierna skedde också en viss tillväxt men inte alls lika kraftig som i ytskiktet. På 60 cm djup var tillväxten ytterligare något lägre än på 30 cm.

Sammanfattningsvis ökar fuktigheten i ytskiktet av hö exponerat mot omgivningen snabbt under hösten och redan i november är den mikrobiella tillväxten omfattande och på en nivå som anses oacceptabel. Även i underliggande lager sker en viss uppfuktning och mögeltillväxt men inte till oacceptabla nivåer. För att undvika hälsorisker för både djur och människor bör därför alla exponerade ytor av höpartiet skyddstäckas med halm. Detta bör göras så tidigt som möjligt innan luftfuktigheten stiger på hösten.

Läs mer om dammigt hö och halsproblem här och mikrobiologisk analys av vallfoder här.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Sundberg M & Lundin G 2014. Mögeltillväxt i hö under vinterlagring. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 155-158, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.