Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hantera och lagra grovfodret rätt

Hantera och lagra grovfodret rätt

För att bibehålla en så bra hygienisk kvalitet som möjligt på grovfoder är det viktigt att vara noggrann vid hantering och lagring. Här kommer några goda råd för hantering och lagring av vallfoder.

Var aktsam vid hantering av inplastade balar. Ovarsam hantering med balgripen innebär stor påfrestning på plastfilmen vilket ger dålig densitet i balarna. Ovarsam hantering kan även ge hanteringsskador eller att balarna spricker. Se över balgripen så den inte har skador som gett vassa kanter och dylikt. Skador på balgripen skadar plastfilmen på balen.

Lagra de inplastade balarna på ett bra sätt, i närheten av gården är risken för angrepp från fåglar och gnagare mindre. En grusbädd är lämplig som uppställningsplats och täck över de staplade balarna med nät. Obefintlig eller ingen täckning av balarna ökar risken för kattskador, fågelskador och viltskador. Hur många balar som kan staplas på höjden beror på bland annat ts-halten och densiteten, ju hårdare balar desto bättre staplingsmöjligheter. Fördela gärna trycket vid stapling på tre balar för att minska påfrestningen och öka stabiliteten i upplaget. Stapla så att risken för skador vid hanteringen minimeras, placera balarna så att de är åtkomliga utan att gaffeln skadar balar som står intill.

Förvara rundbalar stående. Plastfilmen till ensilage/hösilagebalar är en sträckfilm som blir lite klistrig när den sträcks, det gör att plastlagren klistrar ihop sig och balen blir tätare. När balen står upprätt ligger plastlagren vertikalt och trycket från balens innehåll sträcker plasten så att plastlagren fortsätter vara klibbiga och balen förblir tät. Om balen ligger ner ligger plastlagren horisontellt och trycket från balens innehåll kan inte sträcka plasten lika bra. Det kan innebära att balens täthet försämras och luft lättare läcker in. Har man riktigt otur, och i kombination med låg baldensitet, kan regnvatten ta sig in genom plastlagren på liggande balar.

Ej inplastat vallfoder lagras inomhus. Fuktigheten i ytskiktet av hö exponerat mot omgivningen ökar snabbt under hösten och redan i november är den mikrobiella tillväxten omfattande och på en nivå som anses oacceptabel. Även i underliggande lager sker en viss uppfuktning och mögeltillväxt men inte till oacceptabla nivåer. För att undvika hälsorisker för både djur och människor bör därför alla exponerade ytor av höpartiet skyddstäckas med halm. Detta bör göras så tidigt som möjligt innan luftfuktigheten stiger på hösten. Läs mer här om mögeltillväxt i hö.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Lingvall P. 1995. Balhandboken pp. 52. ISBN91-630-3698-3

©Trioplast. 2012. Ensilering av vallfoder. ISBN 978-91-637-1823-6

Sundberg M & Lundin G 2014. Mögeltillväxt i hö under vinterlagring. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 155-158, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.