Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Liten inverkan på tarmmiljö vid byten från hö till hösilage och ensilage

Liten inverkan på tarmmiljö vid byten från hö till hösilage och ensilage

I den här studien undersöktes inverkan på tjocktarmens ekosystem hos underhållsutfodrade hästar vid utfodring av hö (81 % ts (torrsubstans)) med abrupta foderbyten till hösilage (55 % ts) och ensilage (36 % ts). Vallfodren var en tidig första skörd från samma vall, de skördades samma dag och torkades till olika torrsubstanshalter. Det enda som skilde fodren åt var alltså själva konserveringsmetoden. De abrupta foderbytena och anpassningen över tid till hösilaget och ensilaget studerades kort- (28 timmar) och långsiktigt (3 veckor).

De första 28 timmarna efter foderbytet kunde inga förändringar i ekosystemet upptäckas. De abrupta foderbytena gav inga skillnader i pH, ts, kortkedjiga fettsyror eller osmolalitet och mjölksyrakoncentrationen var nästan uteslutande under detektionsgränsen i tjocktarm och träck. Det var heller ingen skillnad i koncentrationen av totala anaeroba bakterier, cellulolytiska och mjölksyrautnyttjande bakterier, laktobaciller och streptokocker i tjocktarm och träck.

Efter 3 veckor kunde mindre förändringar i tarmfloran upptäckas, en liten ökning av laktobaciller på ensilagefoderstaten och en liten minskning av streptokocker på hösilagefoderstaten. Men överlag var det stora individuella variationer och dessa skillnader i bakteriekoncentrationer innebar inga förändringar av de kortkedjiga fettsyrorna som är bakteriernas restprodukter. Det var heller inga signifikanta skillnader i pH i tjocktarm och träck dag 8, 15 och 21 efter foderbyte (Tabell 1). Över de 3 veckorna kunde en liten signifikant minskning (1-3 %) i ts på tjocktarmsinnehåll och träck observeras vid byte till både hösilage och ensilage (Tabell 1).

Text 5.1 tabell sve

 

I en annan studie med travhästar i träning observerades en tendens till ökning i träck-ts (< 1 % skillnad) de första två dygnen vid byte från ensilage till hö, men efter 3 veckor på både hö- och ensilagefoderstaten hade träckens ts-koncentration minskat med 0,6-1,2 %. I ingen av studierna observerades lös träck eller diarré.

Sammanfattningsvis visar resultaten på att ett snabbt foderbyte mellan grovfoder konserverat på olika sätt men med liknande näringsinnehåll och botanisk sammansättning inte alls är förknippat med samma risker för grovtarmsstörningar som ett byte från grovfoder till kraftfoder. Ett snabbt foderbyte till en stor kraftfodergiva med stärkelse kan innebära en rejäl ökning i tjocktarmens mjölksyrakoncentration och sänkning i pH.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:

Muhonen S, Julliand V, Lindberg JE, Bertilsson J & Jansson A. 2009. Effects on the equine colon ecosystem of grass silage and haylage diets after an abrupt change from hay. Journal of Animal Science 87, 2291-2298.

De Fombelle A, Julliand V, Drogoul C & Jacotot E. 2001. Feeding and microbial disorders in horses: 1 – Effects of an abrupt incorporation of two levels of barley in a hay diet on microbial profile and activities. Journal of Equine Veterinary Science 21, 439-445.

Muhonen S, Lindberg JE, Bertilsson J & Jansson A. 2009. Effects on fluid balance, digestion and exercise response in Standardbred horses fed silage, haylage and hay. Comparative Exercise Physiology 5 (3-4), 133-142.