Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Grovfoderverktyget

Grovfoderverktyget

Grovfoderverktyget är ett nytt webbaserat hjälpmedel för grovfoderproduktion. På www.grovfoderverktyget.se kan grovfoderproducenter och rådgivare räkna fram kostnaden för produktion av grovfoder, följa upp sin odling och hitta kunskap och goda råd kring grovfoderproduktion. Grovfoderverktyget drivs av Hushållningssällskapet och en stor del av innehållet är tillgängligt kostnadsfritt medan en årlig avgift ger tillgång till samtliga tjänster på webbsidan. Lantbrukaren kan göra beräkningar för den egna gården och rådgivaren kan arbeta med flera gårdar samtidigt.

Det webbaserade verktyget har tre delar:

En grovfoderkalkyl där grovfoderproducenten kan göra beräkningar med hjälp av schabloner från en befintlig och årligen uppdaterad databas, men även använda egna uppgifter för att komma närmare gårdens verkliga kostnader. Det går att prova sig fram till den optimala lösningen för den aktuella produktionen och göra kostnadsberäkningar på en detaljnivå man själv väljer.

Excelbaserade räknehjälpmedel för att till exempel göra beräkningar på optimal NPK-giva, proteingödsling, transportkostnader, grovfoderavkastning, prissättning av foder, åtgång av plast och ensileringsmedel med mera.

En kunskapsbank där man snabbt kan hitta kortfattad och enkel information men även mer fördjupad kunskap i form av rapporter, artiklar och webbsidesadresser.

Det är viktigt att känna till sina kostnader, då kan man se var det går att minska dem och få en lönsammare produktion. Med grovfoderverktyget kan man på egen hand eller tillsammans med rådgivare optimera sin grovfoderproduktion utifrån gårdens förutsättningar och ens egna krav på produktionen.

Läs mer här:

www.grovfoderverktyget.se

L af Geijersstam L & H Hedström 2014. Grovfoderverktyget – lansering av ett webbaserat hjälpmedel för grovfoderproduktion. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 113-115, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.

Sara Muhonen, AgrD